Tuesday, March 1, 2011

011- ALEXANDRE DE MAGALHÃES BRÁULIO TAQUES (ALEXANDRE TAQUES)

FRIENDS OF GREECE

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΆΔΑ

COME THE BEAUTY OF BAHIA
ΕΛΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ BAHIA

======================================

ALEXANDRE DE MAGALHÃES BRÁULIO TAQUES
DILIGENCE,1855

Επιμέλεια, 1855======================================Επικολλημένο τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή της Bahia, το 1842.
Ήταν συμμαθητής του: Antonio de Cerqueira Pinto, Καθηγητής και Διευθυντής της Σχολής (1891-1895) (2).
Ξεκίνησε την καριέρα διδασκαλία του ως υποκατάστατο του φακού Αξεσουάρ Τμήμα Επιστημών το 1855. Δύο χρόνια αργότερα, θα είναι ο φακός της Οργανικής Χημείας.
Πριν από την παραδοχή ότι η καρέκλα, πήγε στον Παλαιό Κόσμο, σε ένα ταξίδι μελέτης. Επέστρεψε από την Ευρώπη μετά από λίγους μήνες, σοβαρά άρρωστος. Πέθανε λίγο αργότερα, χωρίς αναλαμβάνοντας την προεδρία.


Βιβλιογραφική ΠΗΓΗ:
1. Sá Oliveira, Eduardo - Ιστορικής Μνήμης της Ιατρικής Σχολής της Bahia, που αφορούν το έτος 1942. Σαλβαδόρ, το 1992.
2. Tavares-Neto, José - Απόφοιτοι 1812 - 2008, Ιατρική Σχολή της Bahia. Feira de Santana, 2008.Pasted the degree of Doctor of Medicine, Faculty of Medicine of Bahia, in 1842.
It was his classmate: Antonio de Cerqueira Pinto, Professor and Director of the School (1891-1895) (2).
He began his teaching career as a substitute for Lens Accessory Section of Sciences in 1855. Two years later, would be lens of Organic Chemistry.
Prior to assuming the chair, went to the Old World, in a study trip. Returned from Europe a few months later, seriously ill. He died soon afterwards, without assuming the chair.


BIBLIOGRAPHIC SOURCE:
1. Sá Oliveira, Eduardo - Historical Memory of the Faculty of Medicine of Bahia, concerning the year 1942. Salvador, 1992.
2. Tavares-Neto, José - Graduates from 1812 to 2008, Faculty of Medicine of Bahia. Feira de Santana, 2008.

                             ---------------------------------------------------

APPENDIX I  
IRINEU EVANGELISTA, RESPONSIBLE FOR CIRCULATION OF THE FIRST TRAIN IN BRAZIL (1855)
IRINEU EVANGELISTA, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ το πρώτο τρένο ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (1855)"Tuesday, June 18, 1839, the Secretary of the Faculty of Medicine of Bahia, published the following announcement:
The Faculty of Medicine of Bahia, and in pursuit of art. 30 of the law of its creation, and with the authorization of the Government of SMI, proceed contest to choose a medical doctorate by the schools of Brazil, which for four years traveling at the expense of the Nation, shall publish the following Programme d'knowledge chelae that if you want to propose to the said contest.
PROGRAM
Candidates for the post of Medical Travelers must present at the Registry of the school within one year, a memory that will not lead signature, but his name, place of birth, place of residence, and official record of your PhD in any of the Colleges the Empire. The object of memory and development will be the answer the following question: "Can the medicine contribute to the improvement of morals, the maintenance of Good Habits? And how? "
The author's memory, that the day marked by the college, get preference in accordance with Article 161 of its Draft Statute, will be chosen to go, winning the annual subsidy of 960 $ 000 kings, or otherwise, which subsequently will be arbitrated.
The Pensioner Medical will spend three years in Europe, where he will visit the main Schools of Medicine with the specialty of Paris, Vienna and London, examining the state of medical education in all its branches, the various methods of curing certain illnesses, especially those between we are more rebellious. Also visit other sites, which are related to medicine, the most famous hospitals, informing themselves of their internal regulations; vaccine establishments, seeking to know the progress and current status of it. Much will endeavor to inform themselves of the discoveries, which by chance has been made in any branch of medical science, both main and ancillary. Will have a lot in order to investigate the progress of Zoology and Comparative Anatomy, and visit the main Schools of Veterinary Medicine, studying all epizzotias known, and the means to cure them and prevent them.
The fourth year will be dedicated to travel in the province of Bahia, where you should put into practice their acquired knowledge by examining the natural products her, both those already employed in medicine, such as that, not being still, for its physical qualities, and its effects on the animal economy, however it deems fit for medical use. Examine the various means are employed to prevent and counteract the effects of bites from venomous animals. Will do everything possible to recognize epizzootias, which some years been attacking the animals in this province, particularly the well-known by the name of Sadness, informing them of everything, as it relates.
During his travels in Europe, as in this Province, entertain correspondence with the Director, informing him everything, and can compete for the proper performance of his obligations, and conforming to the instructions sent to you. You should have a lot in order to enrich the offices and the Library School with the instruments and works of the most noted writers, and other objects that may be of interest to school, trying to get into that end of the means which facilitate both the acquisition or referral to the Director, which will make all aware of the Faculty, that this art is due to go enjoying the services that both she, like science, it is successively providing
Sixty days after their arrival in the capital of the province, the Medical Pensioner drive will be the Director of the Faculty, who will report on its work, giving him three memories.
The first will include the report of his trip in Europe, containing the survey results, which were responsible, and the description of the objects discovered, and most things it deems worthy of bringing to the presence of the School of Public and accompanied them from the observations, as it deems appropriate. Will this work a comparative table of various methods of curing certain diseases, with a critical judgments about them.
The second is also the report of his trip in that province, containing the news of her natural products, which may be of interest to medicine, both already well known and used, like those that still are not, indicating the means of knowing the latter , how to employ them, the circumstance that should be launching their hands, and the reasons, so that the authorizing judge, also finishing this work a comparative table of various means are employed to prevent and counteract the effects of bites of poisonous animals, with their critical judgments about them.
The third purpose will be history, as complete as possible, animal diseases which reign or reign among our animals, dating back to his first appearance, describing her march, progress, and symptoms, indicating the means to recognize them , to prevent them, and those who own it seem more to its total extinction.
The matches of the Pensioner Medical information from the Brazilian Ministers in countries where travel, public fame in the exact performance of their duties, their memories, the testimony of contemporaries Doctors must ensure you brighter future and more lasting celebrity. "


  (From NEWS FROM FACULTY OF BAHIA, by Prof. Nogueira Antonio Carlos Brito. Http://www.medicina.ufba.br/historia_med/hist_med_art.04.htm Available)
"TRAVELER MEDICAL OR MEDICAL PENSIONER" 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

"Τρίτη 18 Ιουνίου 1839, ο Γραμματέας της Ιατρικής Σχολής της Bahia, που δημοσιεύεται στην ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Ιατρική Σχολή της Bahia, και προς επίτευξη της τέχνης. 30 του νόμου της δημιουργίας του, καθώς και με την έγκριση της κυβέρνησης της SMI, προχωρήστε διαγωνισμό για να επιλέξετε ένα ιατρικό διδακτορικό από τα σχολεία της Βραζιλίας, η οποία για περίοδο τεσσάρων ετών που ταξιδεύουν σε βάρος του Έθνους, θα δημοσιεύουν τις ακόλουθες πρόγραμμα d'chelae γνώσης ότι αν θέλετε να προτείνει στην εν λόγω διαγωνισμό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Ιατρικού Οι ταξιδιώτες πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της σχολής εντός ενός έτους, μια μνήμη που δεν θα οδηγήσει την υπογραφή, αλλά το όνομά του, τον τόπο γέννησης, τόπο κατοικίας, και επίσημα πρακτικά του διδακτορικού σας σε οποιοδήποτε από τα κολλέγια την αυτοκρατορία. Το αντικείμενο της μνήμης και της ανάπτυξης θα είναι η απάντηση στο ακόλουθο ερώτημα: «Μπορεί το φάρμακο να συμβάλει στη βελτίωση των ηθών, η διατήρηση των καλών συνηθειών; Και πώς; "
Η μνήμη του συγγραφέα, ότι η ημέρα χαρακτηρίστηκε από το κολέγιο, να πάρει προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 161 του σχεδίου καταστατικού της, θα επιλέξει να πάει, κερδίζοντας την ετήσια επιχορήγηση των 960 $ 000 βασιλείς, ή αλλιώς, το οποίο στη συνέχεια θα διαιτησία.
Ο Συνταξιούχος Ιατρική θα περάσουν τρία χρόνια στην Ευρώπη, όπου θα επισκεφθείτε τα κυριότερα Σχολές της Ιατρικής με την ειδικότητα του Παρισιού, της Βιέννης και στο Λονδίνο, η εξέταση της κατάστασης της ιατρικής εκπαίδευσης σε όλα τα υποκαταστήματά της, οι διάφορες μέθοδοι για τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών, ιδίως εκείνων των είμαστε πιο επαναστατική. Επίσης, επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες σχετίζονται με την ιατρική, τα πιο διάσημα νοσοκομεία, να πληροφορηθούν από τους εσωτερικούς κανονισμούς τους? Εγκαταστάσεις εμβόλιο, επιδιώκοντας να γνωρίζει την πρόοδο και την τρέχουσα κατάσταση του. Πολλά θα προσπαθήσει να τους ενημερώσει για τα ευρήματα, τα οποία κατά τύχη έχει γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ιατρικής επιστήμης, είτε κύρια και δευτερεύοντα. Θα έχουν πολλά για να διερευνήσει την πρόοδο της ζωολογίας και της συγκριτικής ανατομίας, και επισκεφθείτε τα κυριότερα Σχολές Κτηνιατρικής, μελετώντας όλες τις epizzotias γνωστά, και τα μέσα για τη θεραπεία τους και την πρόληψή τους.
Το τέταρτο έτος είναι αφιερωμένο να ταξιδεύουν στην επαρχία της Bahia, όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν με την εξέταση της τα φυσικά προϊόντα, τόσο αυτών που ήδη απασχολούνται στον τομέα της ιατρικής, όπως αυτή, δεν είναι ακόμη, για φυσικές του ιδιότητες, και επιπτώσεις της στην οικονομία των ζώων, ωστόσο κρίνει κατάλληλο για ιατρική χρήση. Θα εξετάσει τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δαγκωμάτων από δηλητηριώδη ζώα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αναγνωρίσει epizzootias, η οποία εδώ και μερικά έτη επιτίθεται στα ζώα σε αυτή την επαρχία, και ιδίως το γνωστό με το όνομα της θλίψης, ενημερώνοντάς τους για τα πάντα, όπως αναφέρεται.
Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ευρώπη, όπως και σε αυτή την επαρχία, η αλληλογραφία ψυχαγωγήσει με τον διευθυντή, ενημερώνοντάς τον για τα πάντα, και μπορούν να ανταγωνιστούν για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεών του, και σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχει σταλεί. Θα πρέπει να έχουν πολλά για να εμπλουτίσουν τα γραφεία και τη βιβλιοθήκη του σχολείου με τα μέσα και τα έργα των πιο σημείωσε συγγραφείς, και άλλα αντικείμενα που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το σχολείο, προσπαθεί να μπει το σκοπό αυτό από τα μέσα που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση ή παραπομπή στον διευθυντή, ο οποίος θα κάνει όλοι επίγνωση της Σχολής, ότι η τέχνη αυτή πρόκειται να ξεκινήσει απολαμβάνοντας τις υπηρεσίες ότι τόσο η ίδια, όπως η επιστήμη, είναι διαδοχικά την παροχή
Εξήντα ημέρες μετά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα της επαρχίας, του Ιατρικού Συνταξιούχων δίσκου θα είναι ο Διευθυντής της Σχολής, ο οποίος θα υποβάλει έκθεση για το έργο του, δίνοντάς του τρεις μνήμες.
Το πρώτο θα περιλαμβάνει η έκθεση του ταξιδιού του στην Ευρώπη, που περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ήταν υπεύθυνη, καθώς και την περιγραφή των αντικειμένων ανακαλύφθηκε, και τα περισσότερα πράγματα που θεωρεί άξια να φέρει στην παρουσία της Σχολής Δημόσιας και συνοδεύεται τους από την παρατηρήσεις, τις οποίες κρίνει σκόπιμες. Θα το έργο αυτό συγκριτικό πίνακα των διαφόρων μεθόδων θεραπείας ορισμένων ασθενειών, με μια κρίσημη αποφάσεις γι 'αυτούς.
Το δεύτερο είναι επίσης η έκθεση του ταξιδιού του στην εν λόγω επαρχία, που περιέχει τις ειδήσεις των φυσικών προϊόντων της, η οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ιατρική, both ήδη ευρέως γνωστές και χρησιμοποιούνται, σαν αυτές που ακόμα δεν έχουν, αναφέροντας τα μέσα γνωρίζοντας τις τελευταίες , πώς να τους απασχολούν, το γεγονός ότι θα πρέπει να ξεκινήσει τα χέρια τους, και τους λόγους, έτσι ώστε ο αρμόδιος δικαστής, τερματίζοντας και αυτό το έργο συγκριτικό πίνακα των διαφόρων μέσων που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δαγκώματα δηλητηριωδών ζώων, με τις κριτικές τους γι 'αυτούς.
Ο τρίτος στόχος θα είναι ιστορία, όσο το δυνατόν πληρέστερη, νόσων των ζώων που βασιλεύει ή βασιλεύει ανάμεσα στα ζώα μας, που χρονολογείται από την πρώτη εμφάνισή του, περιγράφοντας πορεία της, την πρόοδο, και τα συμπτώματα, υποδεικνύει τα μέσα για την αναγνώριση , για την πρόληψή τους, καθώς και εκείνων που κατέχουν να φανεί περισσότερο στη συνολική εξαφάνισή του.
Οι αγώνες των πληροφοριών Συνταξιούχων Ιατρικής από το βραζιλιάνο υπουργοί των χωρών, όταν το ταξίδι, τη δημόσια φήμη στην ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις αναμνήσεις τους, τις καταθέσεις των συγχρόνων γιατροί πρέπει να σας εξασφαλίσει καλύτερο μέλλον και πιο διαρκή προσωπικοτήτων. "
                             

 
 

    (Από ΝΕΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ BAHIA, από τον καθηγητή κ. Nogueira Antonio Carlos Brito Http: / /. Διαθέσιμο www.medicina.ufba.br/historia_med/hist_med_art.04.htm)
*
 
"Ταξιδιώτης ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΙΑΤΡΙΚΕΣ συνταξιούχου"

No comments:

Post a Comment